man va zaban

نقش تکنولوژی در یادگیری

امروزه پیشرفت تکنولوژی در همه بخش‌های زندگی بشر ملموس و اجتناب ناپذیر است. از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا زندگی عمومی و خصوصی مردم، تکنولوژی تاثیری شگرف در زندگی بشر مدرن دارد. در این میان، آموزش و یادگیری نیز به تبع از تکنلوژی تاثیرپذیری بسیار بالایی داشته است. ورود کامپیوتر و پس از آن